Barion Pixel
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF - Általános szerződési feltételek

1. Hatály

EzenÁltalánosSzerződésiFeltételek (a továbbiakban: "ÁSZF") a(z) b-king-luxury.com webáruház (a továbbiakban: "Szolgáltató") ésazezenwebáruházonkeresztülvásárlóügyfelek (a továbbiakban: "Vásárló") közöttlétrejövőjogviszonyravonatkoznak.

 

Kérjük, figyelmesenolvassaelezen ÁSZF-et, mielőttvásárolna a webshopunkban. A vásárlással a Vásárlóelfogadjaéshozzájárulahhoz, hogyezekaz ÁSZF kötelezőérvényűekéskötelezőérvényűekmaradnakmindenvásárlásra, amelyet a webshopbankeresztülhajtvégre.

 

2. TermékekésÁrak

2.1. Termékek

A Szolgáltatóautóillatosítókatésautóápolásitermékeketkínál. A termékekrészletesleírásaésképei a webshopbantalálhatók. A termékleírásokkizárólagtájékoztatójellegűek, és a Szolgáltatónemvállalfelelősségetazesetlegespontatlanságokért.

 

2.2. Árak

A termékekárai a webshopbanfeltüntetettbruttóárak, éstartalmazzákaz ÁFÁ-t (általánosforgalmiadó). Az áraknemtartalmazzák a szállításiköltségeket, amelyeket a Vásárlóvisel. Az árak a megrendelésidőpontjábanmindkétfélszámárakötelezőérvényűek. Ha azárbanhibatörtént, a Szolgáltatófenntartja a jogot a későbbiárváltoztatásra. Ebben azesetben a Vásárlótájékoztatástkap, ésnemkötelesátvenniazárváltozássalérintetttermékeket. Minden áreuróban (EUR) értendő.

 

3. Megrendelés

A megrendelés a Vásárlóranézvekötelezőérvényű, amint a rendelésifolyamatvégén a „Megrendelem” gombrakattintvavisszaigazoljamegrendelésétazoldalon. A rendelésleadásátkövetően a Vásárló e-mailbenautomatikusanvisszaigazolástkapazátvételről a megrendeléssoránmegadott e-mail címére. A megrendelésellenőrzésétkövetően a rendeléselfogadásátkülön e-mailbenküldjük meg a vásárlónak. A Szolgáltatómindigfenntartja a jogot, hogyelutasítsa a megrendelést, és ne erősítse meg indoklásnélkül. Megrendelésével a Vásárlómegerősítiazáltalamegadottösszesinformációhelyességét. Hibás adatokmegadásaeseténelőfordulhat, hogy a kiszállításnemlehetséges, és a Szolgáltatókártérítésivagykártérítésiigénynélkülelállhat a termékteljeskiszállításától.

 

A SzolgáltatópillanatnyilagcsakNémetországba, SvájcbaésLiechtensteinbeszállít. A szállításiidő 3-5 nap.

 

Az áruk a Szolgáltatótulajdonábanmaradnak a teljesfizetésig.

 

4. Fizetés

A webshopbanáltalábanazalábbifizetésimódokállnakrendelkezésre:

 

Előrefizetés

Ha azelőlegfizetésimódotválasztja, bankiadatainkatkülön e-mailbenadjuk meg, és a fizetésbeérkezésétkövetőenszállítjuk ki azárut.

 

Bankkártya

A vásárlókbankkártyávalfizetnekpartnerünk Barion-on keresztül. A fizetésifolyamatmindigbiztonságos SSL titkosításitechnológiávaltörténik.

A bankkártyásfizetéshezelégmegadni a bankkártya számát, a lejáratidátumotés a hátoldalontalálható CVC kódot, valamintegyműködő e-mail címet.

A kényelmesésbiztonságos online fizetést a Barion Payment Zrt. biztosítja.

Magyar Nemzeti Bank engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013

Bankkártyaadataiáruházunkhoznemjutnak el. A Norton-Symantec tanúsítványaigazolja, hogy a fizetés 256 bites titkosítássaltörténik. 

 

5. Szállítás

A termékekszállítását a Szolgáltató a Vásárlóáltalmegadottszállításicímrevégeznifogja. A szállításiköltségek a Vásárlótterhelik, a feltüntetettárakonfelül 6,00 EUR szállításiköltségvonatkozik. A szállításiidő a megrendelésleadásátólszámítva 3-5 munkanap. 100,00 EUR rendelésiértéktől a b-king-luxury.com átvállalja a szállításiköltségeket.

A szállításpostaiútonvagyfutárszolgálattaltörténik. Sajnos a termék(ek) sajátbegyűjtésenemlehetséges.

 

6. Elállási jog: A Vásárló a kézhezkapottárut a kézbesítéstőlszámított 10 naponbelülindoklásnélkülvisszaküldheti. Ehhezazárut a következőcímrekellelküldeni:

 

Svájc:

B King Luxury

Quimbystrasse 11

9015 St. Gallen

 

A visszaküldöttárunakkifogástalan, használatonkívüliállapotbanésazeredeticsomagolásbankelllennie.

Felmondásiidő: A kiszállítottárutazátvételtkövetőenhaladéktalanulellenőriznikell. A hibákatazáruátvételétőlszámított 10 naponbelülírásbankelljelenteni. Rejtetthibákesetén a felfedezésután 10 nappal. Ellenkezőesetbenazáruhibátlannakminősül, és a Vásárlóelfogadja.

 

Felelősség: A törvényáltalmegengedettmértékig a Szolgáltatókizármindenfelelősséget a Vásárlótértkárokértéskövetkezményeskárokért. A szerződésszegés, a teljesítéslehetetlensége, a culpa in contrahendovagyjogellenescselekményeksemmilyenkörülményekközöttnemigazolnakkártérítésiigénytvagy a szerződéstőlvalóelállásjogát.

 

Elválaszthatóságizáradék: Jelen feltételekegyesrendelkezéseinekteljesvagyrészlegesérvénytelenségenembefolyásolja a többirendelkezéshatályosságát. Az érvénytelenrendelkezéshelyébeegygazdaságilagegyenértékű, értelmétéscéljáttekintvejogilagmegengedettrendelkezéslép.

 

 

7. Joghatósághelye:A BRS Trades UG székhelyeszerintirendesbíróságokfelelősek a vitákelbírálásáért. Csak a német jog alkalmazandó.

 

8. Szállításikárok:A szállításikárokat 10 naponbelülírásbanjelentenikell a Deutsche Post vagy a Schweizerische Post, valamint a Szolgáltatócímén. A szállításikárkockázata a Vásárlótterheli, ha eztnemtudjaáthárítani a fuvarozóra.

 

9. Garanciaésjótállás

9.1 Felelősség a hibákért

Hacsakazalábbiakbankifejezettenmáskéntnemállapodnak meg, a törvényesfelelősségitörvényazirányadó.

 

Az alábbikorlátozásokésrövidítetthatáridőknemvonatkoznak a mi, törvényesképviselőinkvagyhelyettesügynökeinkáltalokozottkárokmiattiigényekre

 

élet-, test- vagyegészségkárosodásesetén

szándékosvagysúlyosangondatlankötelességszegésvagycsalásesetén

lényegesszerződéseskötelezettségekmegszegéseesetén, amelyekteljesítése a szerződésmegfelelővégrehajtásáhozelengedhetetlen, ésamelyekbetartására a szerződőfélrendszeresentámaszkodhat (karakteriáliskötelezettségek)

garanciálisígéretrészeként, amennyibenmegegyezik, ill

amennyire a termékfelelősségitörvényalkalmazásiköremegnyílik.

A vállalkozókravonatkozókorlátozások

 

Vállalkozókszámáracsak a szerződésbenszereplősajátinformációinkés a gyártótermékleírásaiminősülnekmegállapodásnakazáruminőségérevonatkozóan; Nem vállalunkfelelősséget a gyártónyilvánosnyilatkozataiértvagyegyébreklámnyilatkozataiért. Vállalkozókszámáraazújonnangyártotttermékekhibáiravonatkozóigényekelévülésiideje a kockázatátadásátólszámítottegyév.

 

A visszkereset BGB 445a §-a szerintitörvényielévülésiidejeváltozatlanmarad.

 

A kereskedőkrevonatkozóelőírások

 

A németkereskedelmitörvénykönyv (HGB) 377. szakaszábanszabályozottpanaszokvizsgálatiésbejelentésikötelezettsége a kereskedőkrevonatkozik. Ha azottelőírtbejelentéstelmulasztja, azárutjóváhagyottnakkelltekinteni, kivéve, ha olyanhiba van, amelyazellenőrzéssoránnemderült ki. Eznemvonatkozikarraazesetre, ha csalárdmódoneltitkoltuk a hibát.

 

9.2 Garanciaésügyfélszolgálat

Az esetlegesenérvényesülőtovábbigaranciákrólésazokpontosfeltételeiről a termékmellett, ügyfélszolgálatunkontájékozódhat.

 

Ügyfélszolgálat: Ügyfélszolgálatunkkérdéseivel, panaszaival, kifogásaivalmunkanapokon 9 - 16-ig a +41 76 796 60 28 telefonszámonésaz info@brstrades.com e-mailbenérhető el.